Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving en informatie over de gebruiksvoorwaarden van Gestión Hotelera La Marina, S.L.

In overeenstemming met de informatieplicht bepaald in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, gaat Gestión Hotelera La Marina, S.L. (hierna Marina Resort Benidorm) als eigenaar van de website www.marinaresortbenidorm.com over tot het communiceren van de identificatiegegevens die vereist zijn door de bovengenoemde norm:

R.E.T.A. :

Deze informatie vormt en regelt de gebruiksvoorwaarden, beperkingen van aansprakelijkheid en verplichtingen die gebruikers van de website gepubliceerd onder de domeinnaam www.marinaresortbenidorm.com op zich nemen en zich ertoe verbinden te respecteren.

Definities

“Website”, domein www.marinaresortbenidorm.com dat beschikbaar wordt gesteld aan internetgebruikers.

“Gebruiker”, een natuurlijke- of rechtspersoon die de Website gebruikt of doorbladert.

“Inhoud” zijn de pagina’s die deel uitmaken van het volledige domein www.marinaresortbenidorm.com, die de informatie en diensten omvatten die Marina Resort Benidorm beschikbaar stelt aan internetgebruikers. Ze bevatten de berichten, teksten, foto ‘s, afbeeldingen, pictogrammen, logo’ s, technologie, links, texturen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, opnames, software, uiterlijk, grafisch ontwerp en broncodes en, in het algemeen, elk soort materiaal op de pagina.

“Web”, technisch woord dat het systeem van toegang tot informatie via het internet beschrijft, dat wordt geconfigureerd door middel van pagina’s gemaakt met HTML-taal of vergelijkbaar, en programmeermechanismen zoals Java, JavaScript, PHP, of andere, etc… Deze pagina’s, ontworpen en gepubliceerd onder een internetdomeinnaam, zijn het resultaat van de informatie die de eigenaar beschikbaar stelt aan internetgebruikers.

“Hyperlink”, techniek waarmee een gebruiker door verschillende pagina’s van het web of het internet kan bladeren door simpelweg op de tekst, het pictogram, de knop of de aanwijzing die de link bevat te klikken.

“Cookies”, een technisch middel voor de “traceerbaarheid” en het volgen van navigatie op websites. Dit zijn kleine tekstbestanden die naar de computer van de gebruiker worden geschreven. Deze methode heeft gevolgen voor de privacy, dus Marina Resort Benidorm zal een passende en betrouwbare kennisgeving geven van het gebruik ervan op het moment dat ze worden geïmplementeerd op de site, via een link naast het privacybeleid en de wettelijke kennisgeving, genaamd “Cookiebeleid “.

Gebruiksvoorwaarden

Het eenvoudige en loutere gebruik van de website verleent de status van gebruiker van de website, hetzij een natuurlijke of rechtspersoon, en impliceert noodzakelijkerwijs de volledige, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de algemene bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de Juridische kennisgeving. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de clausules en gebruiksvoorwaarden van deze juridische kennisgeving, zal hij de pagina niet gebruiken.

Deze juridische kennisgeving is onderhevig aan wijzigingen en updates, dus de door Marina Resort Benidorm gepubliceerde versie kan verschillen bij elke keer dat de gebruiker toegang krijgt tot het portaal. Daarom moet de gebruiker elke keer dat hij de site bezoekt de juridische kennisgeving lezen.

Via de website biedt Marina Resort Benidorm gebruikers toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die via internet is gepubliceerd door Marina Resort Benidorm of door geautoriseerde derden.

De gebruiker is verplicht en verbindt zich ertoe om de website en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met de huidige wetgeving, de juridische kennisgeving en elke andere kennisgeving of instructies die hem bekend zijn gemaakt, hetzij door middel van deze juridische kennisgeving of elders binnen de inhoud die deel uitmaakt van de website, evenals met de algemeen aanvaarde regels van coëxistentie, moraliteit en goede gebruiken.

Hiertoe is de gebruiker verplicht en verbindt hij zich ertoe de inhoud NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, die verboden zijn volgens de juridische kennisgeving of de geldende wetgeving, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen in computerapparatuur die eigendom is van of onder contract staat bij Marina Resort Benidorm, andere gebruikers of internetgebruikers (hardware en software).

De gebruiker verbindt zich ertoe en verplicht zich ertoe om geen enkel soort materiaal dat zich op de site bevindt, zoals informatie, teksten, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software, logo’s, merken, pictogrammen, technologie, foto’s, software, links, grafische vormgeving en broncodes, of enig ander materiaal waartoe hij/zij toegang heeft als gebruiker van de site, door te geven, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat deze opsomming beperkend van aard is.

Evenzo mag de gebruiker, in overeenstemming met dit alles, niet:

De gebruiker moet zich onthouden van het verkrijgen en zelfs proberen te verkrijgen van de inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, naargelang het geval, voor dit doel aan hem ter beschikking zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de webpagina ‘s waar de Inhoud zich bevindt of, in het algemeen, die welke gewoonlijk voor dit doel op internet worden gebruikt, op voorwaarde dat ze geen risico van beschadiging of uitschakeling van de website en/of de inhoud met zich meebrengen.

Intellectueel eigendom

Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website staan, zijn eigendom van Marina Resort Benidorm of, indien van toepassing, van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik van of de toegang tot de website en/of de inhoud de gebruiker enig recht verleent op de bovengenoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens, en zonder dat wordt begrepen dat enige van de exploitatierechten die bestaan of kunnen bestaan op de genoemde inhoud, zijn overgedragen aan de gebruiker.

Ook de inhoud is intellectueel eigendom van Marina Resort Benidorm, of van derden indien van toepassing, daarom zijn de intellectuele eigendomsrechten het bezit van Marina Resort Benidorm of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan, die de exclusieve rechten hebben om ze te exploiteren op welke manier dan ook en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie.

Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze website, evenals de inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Marina Resort Benidorm of van derden op de pagina die inhoud hebben overgedragen, zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

Hyperlinks

Personen die van plan zijn hyperlinks tussen hun website en deze website tot stand te brengen, moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven:

Beschikbaarheid website

Marina Resort Benidorm garandeert niet dat er geen onderbrekingen of fouten zijn in de toegang tot de site of de inhoud ervan, noch dat deze up-to-date zijn, hoewel Marina Resort Benidorm zijn uiterste best zal doen om deze te voorkomen, te corrigeren of bij te werken. Daarom aanvaardt Marina Resort Benidorm geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die de gebruiker lijdt als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van het portaal tijdens de levering ervan of voorafgaand daaraan.

Marina Resort Benidorm sluit, met uitzondering van de uitzonderingen waarin de geldende wetgeving voorziet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan beschikbaarheid, continuïteit of kwaliteit van de werking van de website en de inhoud, aan het niet voldoen aan de verwachting van het nut dat gebruikers aan de website en de inhoud kunnen hebben toegeschreven.

De functie van de hyperlinks die op deze website verschijnen is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere websites die informatie over het onderwerp bevatten. Deze hyperlinks vormen geen suggestie of aanbeveling.

Marina Resort Benidorm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte pagina’s, de werking of het nut van de hyperlinks of de resultaten van deze links, noch garandeert het de afwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem (hardware en software), de documenten of de bestanden van de gebruiker, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de gebruiker om deze reden.

Toegang tot de site houdt geen verplichting in voor Marina Resort Benidorm om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.

Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beschikken over adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s, daarom is Marina Resort Benidorm niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen tijdens de levering van de service van de site, noch voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker of van derden (hardware en software), de bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de website, het slecht functioneren van de browser of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

Kwaliteit van de website

Gezien de dynamische en veranderende omgeving van de informatie en diensten die via de site worden aangeboden, doet Marina Resort Benidorm zijn uiterste best, maar garandeert het niet de volledige waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en/of actualiteit van de inhoud.

De informatie op de pagina’s van dit portaal is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie, advies, voorlichting en reclame. Ze bieden of hebben in geen geval het karakter van een bindende of contractuele verbintenis.

Beperking van aansprakelijkheid

Marina Resort Benidorm wijst alle verantwoordelijkheid af voor de beslissingen die de gebruiker neemt op basis van deze informatie, evenals voor eventuele typefouten in de documenten en afbeeldingen op de site. De informatie is onderhevig aan mogelijke periodieke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving van de inhoud als gevolg van uitbreiding, verbetering, correctie of actualisering van de Inhoud.

Meldingen

Alle kennisgevingen en mededelingen door Marina Resort Benidorm aan de Gebruiker die op enigerlei wijze worden gedaan, worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd.

Beschikbaarheid van inhoud

De dienstverlening van de pagina en de inhoud is in principe van onbepaalde duur. Marina Resort Benidorm heeft echter het recht om de dienstverlening van de site en/of de inhoud op elk moment te beëindigen of op te schorten. Indien redelijkerwijs mogelijk zal Marina Resort Benidorm de beëindiging of opschorting van de website vooraf aankondigen.

Bescherming van persoonsgegevens

Marina Resort Benidorm is zich bewust van het belang van de privacy van persoonlijke gegevens en heeft daarom een gegevensverwerkingsbeleid geïmplementeerd dat gericht is op het bieden van maximale veiligheid bij het gebruik en verzamelen van dergelijke gegevens, het garanderen van naleving van de huidige wetgeving op dit gebied en het maken van dit beleid tot een van de basispijlers in de actielijnen van de organisatie.

Lees aandachtig het privacybeleid van onze website, waarvan de link te vinden is onderaan de pagina, naast deze juridische verklaring.

Jurisdictie

Voor alle vragen die kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals voor alle claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, onderwerpen alle betrokken partijen zich aan de rechters en rechtbanken van Sevilla, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van elke andere jurisdictie die voor hen zou kunnen gelden.

Toepasselijk recht

Op deze juridische kennisgeving is de Spaanse wetgeving van toepassing.

Copyright © 2018 – Gestión Hotelera La Marina, S.L.

Alle auteursrechten voorbehouden door internationale auteursrechtwetten en -verdragen. Kopiëren, reproduceren of verspreiden, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, is uitdrukkelijk verboden.